TÉMATA


Téma je funkce používaná pro účelovou změnu vzhledu grafických objektů v mapovém okně bez nutnosti editace vlastních grafických dat, podle zadaných podmínek.


Program rozlišuje:

  1. Barevné téma
  2. Vlastní téma
  3. Databázové téma1) Barevné téma

       - rychlé, jednoduché obarvení vrstvy vybranou barvou, nastavuje se v Ovladači vrstev

       - jde o vlastnost vrstvy v mapovém okně

       - ukládá se do projektu a nedá se exportovat.

- formulář "Vlastnosti vrstvy" se volá dvojklikem na vrstvu v Ovladači vrstev nebo v liště nástrojů Ovladače vrstev.


Formulář Vlastnosti vrstvy
Ovladač vrstev s uplatněným barevným tématem


- vrstva Katastrální území nemá žádné téma.

- vrstva Budovy má objekty s plnou červenou výplní. (nezaškrtnutá průhlednost ploch)

- vrstva Parcely je obarvena modře s nastavenou průhledností ploch


Průhlednost [%] je vlastnost vrstvy, nesouvisející s tématem.


Výsledek:


Formulář "další barvy ...."


"Definovat vlastní barvy..." umožní ve formuláři nastavit jednoznačný odstín barvy (hexadecimální kód)

                       


2) Vlastní téma

- nastavuje se podobně jako barevné téma z Ovladače vrstev volbou "vlastní téma...".

- umožňuje ve formuláři Vlastní téma podrobnější nastavení (např. jinou barvu a tloušťku okraje plochy než výplň)

- vlastní téma se definuje v Ovladači vrstev a pro konkrétní vrstvu

- vlastní téma lze exportovat a využít opakovaně. Nastavení tématu je ukládáno v projektu

- vybírá se volbou  "<vlastní téma>"


Formulář Vlastní téma        

Po nastavení a uložení se předchozí téma, (existuje li) nahradí.

<vlastní téma>        Umožní rychlé uplatnění již vytvořeného vlastního tématu pro vrstvu.

<žádné téma>        Vrátí vzhled vrstvy do původního stavu bez uplatnění tématu.3. Databázové téma

       - nastavuje se v Katalogu témat a volá se z menu "Nástroje-Katalog témat"

- obarvuje vrstvu podle podle hodnot v negrafických sloupcích nebo pomocí SQL

       - využívá se u databázových tabulek a jeho definice je uložena v databázi


       Formulář Katalog témat


Témata je v Katalogu témat možné přidávat, odstranit, upravit, exportovat a importovat.Realizovaná témata je možné z formuláře "Téma" a "Vlastní téma" exportovat a ukládat mimo program a využít v tématech vlastních i databázových. Soubor s tématem má koncovku KTH.


Dvojklikem myši nebo nástrojem "Upravit..."se otevírá formulář "Téma"

Pokud je téma realizováno, při přidání databázové vrstvy do mapy, nabízí se v Ovladači vrstev v nabídce témat.Popis formuláře pro tvorbu témat

Formuláře pro tvorbu Databázových (Téma) a Vlastních témat (Vlastní téma) se liší jen v názvu.


Formulář Téma (popis)1. Vrchní část formuláře (modře je zvýrazněna odlišnost od formuláře Vlastního tématu)


Tabulka:        Název tabulky nad kterou je téma vytvořeno

Volba:        Objekt aplikace: určuje tématu příslušnost k aplikační databázi. (jen u Katalogu témat)

Popis:                Název tématu, který se projeví jako jméno tématu nastavený ve vrstvě                mapy

Typ:                Program rozlišuje tři základní typy témat.

1. Sloupec tabulky

2. Jednotné téma

3. SQL dotaz

Sloupec tabulky:Jméno vybraného sloupce tabulky (Jednotné téma tento řádek postrádá, SQL dotaz                        poskytuje místo toho řádek s názvem SQL dotaz, kam je možné dotaz zapsat)

Druh objektu:        <neurčeno> (téma může být uplatněno na všechny objekty)

               Symbol, Čára, Plocha, Text.

Pokud je druh objektu přímo určen, téma se uplatňuje jen nad tímto druhem objektu


2. Lišta s nástroji v pravé části formuláře


Přidat klíč:        Do pole s klíči přidá řádek.

Kopie klíče:        Do pole s klíči zkopíruje vybraný řádek včetně nastavení.

Odstranit klíč:        Z pole s klíči odebere vybraný řádek.

:        Posune řádek s vybraným klíčem o jednu pozici vzhůru ne bo dolů.

Skupina klíčů:        Umožňuje zjednodušit pracnost při vytváření klíčů tématu


Přidat sérii klíčů. (Formulář umožňuje nastavení kroku a barvy klíčů uživatelem.)


Přidat seznam klíčů ze schránky.

(Klíče se vkopírují do tématu ze schránky v základní barvě. Zde tři hodnoty ze sloupce v Poznámkovém bloku)Přidat klíče dle výčtu hodnot z databáze.

(Zohlední výčet a vygeneruje klíč v základní barvě pro všechny hodnoty)


Interval klíčů naplnit barvami. Krok 1. a 2.

       

       

Výsledek po postupném uplatnění funkce "Interval klíčů naplnit barvami":3. Klíče tématu

Řádky tématu jsou řazeny tak, jak budou zobrazovány v legendě.

Sloupce pro nastavení tématu poskytují seznam operátorů a výčet hodnot v případě typu tématu "Sloupec tabulky"a. Sloupec tabulky - Typ (klíče)

Nastavením vybraného sloupce tabulky nabídne formulář ve sloupcích Klíč1 a Klíč2 výčet hodnot.

V prvním sloupci se vybírá typ operátoru. V nabídce jsou varianty klíčů:


b. sloupec tabulky - Klíč 1

Podle typu klíče se zde nastaví hodnota klíče nebo dolní hodnota rozmezí


c. sloupec tabulky - Klíč 2

Podle typu klíče se zde nastaví horní hodnota rozmezí


d. sloupec tabulky - Popis

Vyplněním sloupce Popis se upřednostňují jeho hodnoty v legendě. Pokud není sloupec vyplněn, zobrazují se v legendě hodnoty ze sloupců Klíč1 případně i Klíč2.


e. sloupec - Grafické zobrazení

Součástí sloupce je v každém řádku výsledek nastavení  a nástroj k vyvolání formuláře pro změnu barvy.

Tři tečky za nástrojem pro změnu barvy  jsou odkazem na formulář "Grafické atributy objektu",

Podle nastavení druhu objektu se mění vzhled sloupce. a formulář  "Grafické atributy objektu", nabídne jen nastavení příslušného druhu objektu.


čára                plocha                text                symbol        

Volba nastavení druhu objektu neurčeno se v typu tématu Sloupec tabulky ve sloupci zobrazí jako symboly, ale formulář "Grafické atributy objektu" poskytne všechny možnosti nastavení grafických atributů.

U Jednotného tématu se objeví vzhled všech druhů grafických atributů v  jednom řádku.


Formulář Grafické atributy tématu (vyvolá se LT myši na řádku ve sloupci e.)Témata podle typu


  1. Sloupec tabulky
  2. Jednotné téma
  3. SQL dotaz


Sloupec tabulky


Typ tématu, kde se vybírá sloupec negrafických hodnot z tabulky.
Příklad:

Sloupec DRUPOZ_KOD


Čísel pro jednotlivé druhy pozemků je 14. Jsou to kvalitativní výčtové hodnoty.

Barvu je tedy možné upravit ručně podle potřeby. Použitý operátor "končí textem" je jeden ze způsobů jak hodnotu definovat. Jako alternativy zde mohou být použity např. "text=", "začíná textem", "číslo="


Sloupec VYMERA_PARCELY


V případě kvantitativních hodnot, které jsou spojité, využívá se pro jejich interpretaci jejich četnost v intervalech, které lze v programu předdefinovat do jednotlivých řádků tématu. Intervaly je možné zadat ručně.


Jako příklad takového sloupce je možné použít výměru parcely.

Program poskytuje Tlačítko  - Skupina klíčů - Přidat sérii klíčů.

Přednastaví se počet intervalů a škála sytosti mezi dvěma barvami.


Výměra parcel podle velikosti


Příklad tématu sloupce tabulky" pro vrstvu budov.Výsledek
2. Jednotné témaJednotné téma umožňuje obarvení vrstvy jednou barvou nebo různou pro odlišné typy objektů.


Jednotné téma se uplatní na liniové i plošné objekty tak, že jim, pokud nenastavíme jinak, ponechá grafický atribut tloušťky, ale barevně je sjednotí. Totéž platí i pro textové a bodové objekty.


V plošných objektech obarví výplň i hrany stejnou barvou. Jestliže plošné objekty vyplňují plochu bez mezer (např. parcely), jeví se jako jedna celistvá plocha. V takovém případě je možné použít funkci vrstvy "Průhlednost ploch", která se uplatní zaškrtnutím volby v "Detailu" vrstvy, pod seznamem vrstev.(je li zapnut) nebo ve formuláři Vlastnosti vrstvy.Dvojklikem tlačítka myši na označený nástroj se vyvolá formulář Grafické atributy tématu.Výsledek:Pro grafické tabulky, v níž se nachází různé druhy objektů, je možné nastavit samostatně v rámci Jednotného téma vlastní grafické atributy.  Jako druh objektu se nastaví <neurčeno> a pak je možné ve sloupci "Grafické zobrazení "vyvolat formulář "Grafické atributy tématu", společný pro všechny druhy atributů.

Využití může být při odlišení grafických objektů u souborů CAD, kde se takové objekty vyskytují v běžně v jedné vrstvě.Pro každý druh grafického objektu se ve formuláři nastaví jeho vzhled.


Symbol        relativní, zelený, velikost 12

Line (čára)        relativní, čárkovaná, červená, šířka 2

Polygon                výplň diagonální - křížení, purpurová, okraj modrý, šířka 3

Text                černý absolutní, Arial, velikost 1m.


Před uplatněním jednotného tématu.  


Po uplatnění jednotného tématu.  
3. SQL dotaz

Typ tématu "SQL dotaz" využívá standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, určený pro práci s daty v databázi. V programu je možné ho použít i u souborů mimo databázi.


Přepnutí na Typ "SQL dotaz" nabídne uživateli řádek, do kterého je možné se znalostí struktury a vazeb v tabulce nebo mezi tabulkami napsat nebo vkopírovat dotaz SQL.


Použití napříč tabulkami databáze je například u parcel, kde je požadovaná informace o jejich vlastnictví v jiné tabulce.


Dotaz zde spojí parcelu se subjektem z tabulky subjektů pomocí klíčů v tématu, přes identifikační čísla objektu které jsou uložené v linkovací tabulce. V mapě, kde je například více obcí nebo měst, které mají různá čísla listu vlastnictví, je to jednodušší cesta, než je v tabulce parcel vyhledávat.


select o.NAZEV from K$LINK k,OPSUB o where k.ID_TABLE1=10 and k.KID1=:KID and k.ID_TABLE2=35 and k.KID2=o.KID


V typu operátorů klíče je využit "wildcard" v němž maskovací znaky vybírají společnou část stringu.

Operátor "ostatní" pak všechny parcely, které neodpovídají výše definovaným podmínkám obarví nastavenou hodnotou. (parcely ve vlastnictví fyzických a právnických osob)VýsledekCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily