TABULKOVÉ OKNOTabulka je  základní datová jednotka systému, tabulky jsou součástí příslušné databáze a mohou být definovány jako grafické nebo negrafické


Tabulky se zakládají, definují a modifikují v Katalogu tabulek


Pojem Tabulkové okno se v programu vztahuje k oknu se záznamy negrafických údajů, případně údajů vztahujících se ke grafice. Tabulkové okno zobrazuje obsah tabulky v seznamu se sloupci, s možností data třídit, filtrovat vybírat a uspořádat podle požadavků uživatele.


Tabulkové okno slouží jako náhled na negrafická data nebo negrafické atributy grafických tabulek v seznamu.

Otevření tabulkového okna se provádí ze stromu projektu dvojklikem LT myši.

Negrafická tabulka (ikona ) se otevře přímo tabulkové okno.

Grafická tabulka (ikona ) vyvolá dialogové okno. Volba "Otevřít v okně Tabulka". a OKVlastnosti:


Třídění - klik na název pole přepíná tři stavy 1. Sestupně, 2. Vzestupně, 3. Nesetříděno

Přesun sloupce - při stisknutém PT myši na název pole se zapne režim přesouvání,.je zvýrazněn tučnou čarou na levém okraji sloupce

Filtrace -  hodnota zadaná do filtračního řádku a stisk klávesy ENTER, zúží počet záznamů podle podmínky. (text v řádcích zmodrá)

Aktuální řádek - žluté podbarvení signalizuje řádek, na nějž byl uplatněn klik LT myši

Výběr záznamu - lze provést jen u tabulek s vyplněným KID (v tabulce je signalizován svislým pruhem)

Výběr  jednotlivého řádku se provádí zaškrtnutím LT myši nebo mezerníkem.

Skupinový výběr se provádí stiskem SHIFT + šipka dolů (nahoru)

Hromadný výběr v celé nebo filtrované tabulce se provádí nástrojem "Výběr všech zobrazených objektů"Nastavení


V Menu - Nástroje - Možnosti v položce Zobrazení se nastavuje zobrazování mřížky (gridu)

Součástí tabulkového okna - seznamu hodnot v řádcích a sloupcích je filtrační řádek.


Filtrační řádek je zde možné  nastavit  v režimu rozbalovací nabídkynebo výčet hodnot v samostatném okněNastavení filtrace "Ve filtračním řádku používat čárkou oddělený seznam hodnot" umožňuje zadat do jednoho pole filtru dvě nebo více hodnot, podle kterých se vyfiltrují příslušné záznamy.Stane li se Tabulkové okno aktivní, přepne se Kontextový panel do záložky Tabulka s nabídkou nástrojů pro práci s tabulkovým seznamem.


Tabulkové okno tvoří:


Záhlaví s názvem tabulky a ovládacími nástroji.


Minimalizuje tabulku a umístí v levé dolní části Pracovní plochy jako "strip"

Maximalizuje tabulku tak, že vyplní celou Pracovní plochu. Nástroj Vrací tabulku do původní velikosti.

Zruší tabulku pokud není součástí Aplikace


Filtrační řádek (nebo po přepnutí Filtrační pole pro SQL filtr).


Filtrační řádek pro sloupce

(Všechny katastry větší než ID =1 a název katastru obsahuje písmeno "k".)


U neprázdného obsahu se v poli filtru pro konkrétní sloupec objeví tlačítko pro rychlé zrušení filtru.

Všechny filtrační podmínky lze zrušit najednou pomocí nástroje  Zrušit filtr.

Šedé pole (OBCE KOD) označuje nabídku výčtu hodnot u aplikační tabulky.

Dvojklik LT myši vyvolá tabulku s možností zadávat kód jménem obce.

Možnost tvorby dotazů podporuje nástroj  Filtr tabulky, který převede obsah filtračního řádku do zápisu SQL a upravit jej pro úlohy, které nelze řešit ve filtračním řádku pro sloupce, který podporuje pouze operátor AND.

       Filtrační pole pro SQL filtr (Přepínač )


Ve filtračním řádku je přepis SQL textu stejný, jako ve filtračním řádku pro sloupce.

Výsledek je totožný.


Pokud je třeba generovat složitější SQL dotazy, je možné převést tabulku s použitou filtrací a tříděním na "Dotaz".

K tomu slouží nástroj Dotaz z tabulky. Vytvoří okno dotazu, které přepne Kontextové panely do záložky Dotaz, kde je nástroj k získání textu SQL dotazu, který je možné modifikovat a uložit.


Řádek se záhlavími s názvy sloupců. (křížek v levé svislé liště ruší výběr v tabulce)

Tento řádek nabízí funkčnost třídění nad jedním vybraným sloupcem


Datové řádky pro jednotlivé věty tabulky.

Černá barva textu znamená, že jsou v Tabulkovém okně přítomny všechny záznamy tabulky

Modrá barva textu signalizuje uplatnění filtruPráce se sloupci


Jméno sloupce

Systémové jméno sloupce, vzniklé při definování tabulky, nelze měnit. Jediný způsob jak toho dosáhnout je data ze sloupce zálohovat, sloupec smazat a definovat znovu.


Viditelnost sloupce pojmenováním

V Katalogu tabulek ve formuláři "Úprava tabulek" je vidět skryté sloupce tabulek.

U grafických atributů chybí některým sloupcům "Popis", tyto se v okně tabulky nezobrazují.


Skrytí sloupce tečkou

Možnost skrýt již pojmenované sloupce, aniž by se Popis musel smazat, poskytuje v programu tečková konvence, která platí i pro pojmenování tabulek. Tyto "zatečkované" popisy je možné zobrazit nastavením v menu "Nástroje - Možnosti - Zobrazení - Skrývání názvem začínající tečkou"


Šířka sloupce

Šířka sloupce je při otevření nastavena automaticky.

V případě textových sloupců bývá jejich šířka příliš velká a odsouvá další sloupce mimo viditelný obsah okna.

V řádku mezi názvy sloupců  mění kurzor myši vzhled na . Stiskem LT se dá levý sloupec zúžit nebo rozšířit a sloupce napravo se posunou.


Přesun pořadí sloupce

Pokud pořadí sloupců při práci s tabulkovým oknem nevyhovuje, dočasně se jejich pořadí dá rychle změnit uchopením LT myši v záhlaví sloupce a pohybem vlevo nebo vpravo přemístit. Proces signalizuje silné černé lemování levého okraje přemisťovaného sloupce. Pozice dočasně přemístěných sloupců tabulky uchovává Projekt.


(Pořadí sloupců se dá změnit v Katalogu tabulek trvale, ale to nebývá vhodné řešení zvlášť u aplikačních databází, kde může pozice sloupce ovlivnit její funkčnost.)


Třídění ve sloupci

Kliknutím na záhlaví sloupce se hodnoty ve sloupci setřídí. Signalizace setříděného sloupce šedou šipkou v za jménem u pravého okraje záhlaví. Sloupec má tři stavy: Nesetříděný (bez označení), setříděný vzestupně (šipka vzhůru), setříděný sestupně (šipka dolů).


Filtrování

Výchozí stav tabulky bez fitrace indikuje černá barva textu.

Před uplatněním filtru jsou v tabulkovém okně přítomny všechny záznamy tabulky.

Uplatnění filtru se provádí po zadání filtračních hodnot klávesou ENTER

Uplatnění filtru signalizuje zmodrání textu.

Celkový počet vět v tabulkovém okně po filtraci se projeví ve stavovém řádku programu vlevo.

Vyvolání seznamu vyskytujících se hodnot daného sloupce  dvojklikem v poli filtračního řádku

Vyvolání seznamu vyskytujících se hodnot daného sloupce s četností hodnot stiskem CTRL a dvojklikem v poli filtračního řádku.


Pohyb v tabulkovém okně

Rychlý skok na první nebo poslední větu pomocí kláves Ctrl a šipka nahoru nebo šipka dolů.

Pro pohyb pomocí LT myši v tabulkovém okně slouží také svislý posuvník na pravé liště.


Výběr

Výběr věty je signalizován změnou přednastavené barvy řádku (standardně zelená).

Nastavuje se v menu "Nástroje - Možnosti - Barvy"

Jednotlivý výběr nebo zrušení výběru aktuální věty provede stiskem mezerníku.

Jednotlivý výběr lze také provést zaškrtnutím volby LT myši v levé liště tabulkového okna.

Rychlý výběr nebo zrušení výběru vět pod sebou se provede při stisknuté klávese Shift s klávesou šipka nahoru / šipka dolů.

Režim zobrazení výběru nástrojem Zobrazení výběru, slouží k omezení obsahu okna.

Jednotlivý výběr je možné provést i nástrojem Výběr aktuální větou , ten ale zruší předchozí výběr.


Editace ve větě

Editace ve větě je možná u jednotlivých polí, pokud je povolena editace tabulky a dovoluje to definice pole.

Standardní režim editace pole vyvolá formulář Atributy, v němž je pole editovatelné (pokud tabulka nepochází z aplikační databáze). Pokud je požadována editace hodnot přímo v tabulce, je třeba nastavit tuto vlastnost v DataVieveru.

Jestliže je sloupec (DRUH) definován jako "Výčtový typ", nabízí k vyplnění pole ve formuláři Atributy jen seznam hodnot přítomných ve výčtovém okně formuláře "Vlastnosti sloupce" a nelze jej vyplnit jinou hodnotou.
Hromadné naplnění hodnot ve sloupci

Sloupec lze naplnit hodnotami nástrojem Naplň sloupec různým způsobem.


Musí být povoleno nastavení "Hromadná úprava sloupce" u příslušného sloupce v Katalogu tabulek.

Pokud není tato podmínka splněna, nenabídne se sloupec ve formuláři Naplň sloupec.Funkce nástroje "Naplň sloupec" je dostupná pouze když je aktivní tabulkové okno. Tím je volba tabulky předem určena

Výběru metody naplnění předchází výběr sloupce. V závislosti na jeho definici, je pak možné volit různé metody vyplnění

Pole formuláře kde je přednastavena "Hodnota" poskytuje více možností jak vybraný sloupec naplnit.


Formulář pro naplnění sloupce


1. Hodnota

Pokud je v době volání funkce "Naplň sloupec" označen konkrétní záznam vybraného sloupce, nabídne se i tato vybraná hodnota. Jestliže je sloupec definován jako "Výčtový typ", rovněž by měl nabídnout k vyplnění jen seznam hodnot přítomných ve výčtovém okně formuláře "Vlastnosti sloupce"


2. Jiný sloupec

Při nastavení této metody v třetím řádku se nabídne seznam sloupců tabulky.


3. Řada

Poskytuje nástroj k vyplnění sloupce s nastavitelným typem, počátkem i přírůstkem


4. SQL dotaz


5. Grafická funkce


Dostupné funkce


6. Nahradit


7. Regulární výraz shoda (nahrazení)


8. Odstranit diakritiku (bez parametru)

9. Velikost písma

       a) změnit na velká písmena

       b) změnit na malá písmena

       c) první písmeno na velké ostatní malá

10. Přidat Prefix/Suffix

11. Matematická operace


12. Tabulka klíč/hodnota

Výběr Typu:                        Vybírá se ze seznamu sloupců tabulky:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator