IMPORTY


Program Kompas 5 pracuje s daty mnoha grafických i negrafických formátů, umožňuje je prohlížet, připojit a importovat přes Kompas 5 prohlížeč nebo po připojení importovat z mapy. Využívá standardní i vlastní knihovny pro zobrazování i převod vektorových a rastrových formátů do prostředí programu.


Knihovna TEIGHA se používá k zobrazení a importu formátů CAD (dgn, dwg, dxf), zachovává různé typy, barvy a vlastnosti objektů, včetně vrstev a jejich pojmenování.


Knihovna GDAL umožňuje zobrazení a import rastrů při zachování jejich umístění do prostředí Kompasu


Knihovna OGR je součástí knihovny GDAL a převádí vektorové objekty GIS formátů, body, plochy a čáry do tabulek v prostředí Kompasu.


Knihovna EMS podporuje zobrazování i import negrafických dat.


Cesty k importu dat:


1. Z Kompas 5 prohlížeče

Menu Soubor - Otevřít / připojit - Soubor, tlačítko Import do databáze  


2. Z mapy

Menu - Soubor        a) - import z mapy

               b) - z tabulky / dotazu        

                       c) - z verze Kompas 3
ad 1. Import z Kompas 5 prohlížeče


Menu Soubor - Otevřít / připojit - Soubor


Výběr souboru a formátu (zde Mapa2.mif) nejprve otevře dialogové okno podle příslušného formátu než spustí Kompas 5 prohlížeč.
b) podle vybraného formátu následuje otevření dialogového okna s volbou


Dialog pro GIS soubory exportního formátu MapINFO (MID/MIF)Výměnný formát programu Mapinfo (MIF/MID) lze v Kompasu 5 importovat dvěma způsoby.

GDAL import využívá stejnojmennou knihovnu a interpretuje formát Mapinfo zjednodušeně.

Do Kompasu 5 byl doplněn vlastní, upravený import, který lépe pokrývá zdrojový formát.


Dialog pro CAD soubory formátů DXF,DWG, DGNPokud se otvírá CAD soubor formátu DGN, DWG nebo DXF, nabízí se před  zobrazením dialogové okno k volbě knihovny formátů. Pro zobrazení CAD formátů je vhodnější knihovna Teigha ODA, pro GIS formáty knihovna GDAL. Pro formáty, které podporuje jen jedna knihovna se rozcestník nenabídne. Formát SHP a TAB se otvírá přímo v knihovně GDAL.


Dialog pro Excel
Dialog pro DBF
       Setká li se Kompas 5 prohlížeč se souborem který nepodporuje, vygeneruje informační okno:Po otevření Kompas 5 prohlížeče se zobrazí podle nastavení "Menu - Nastroje - Možnosti - Připojené soubory" buď všechny vrstvy souboru nebo jen první vrstva. V druhém případě se nastavením hromadného zapnutí viditelnosti načtou ostatní vrstvy souboru. GIS soubory se načítají vždy jen jako jedna vrstva.


       

       Následuje volba vrstev případně ještě výběr grafických objektů v mapě nebo tabulce k importu.


       Stisk tlačítka Připojit do projektu soubor neimportuje.

       Akce zařadí vybrané vrstvy do stromu projektu a umožní následně zobrazit na pracovní ploše.


       Tlačítko Import do databáze... soubor importuje do zvolené databáze.

       Soubor, nebo jeho vybraná část, vytvoří v databázové struktuře tabulku a umožní tak soubor editovat.
ad 2. a) Import z mapy


Import z mapy probíhá stejně jako z Kompas 5 prohlížeče, ale liší se způsobem volání importu.


Import z mapy je metoda, která umožňuje přesun zobrazené datové vrstvy/souboru do databáze.

Soubor nebo vrstva musí být zobrazena v mapě a formulář Import nabídne její výběr:

Protože je soubor v Kompasu již zobrazen, importní procedura vstoupí přímo do  formuláře Import.Dále import probíhá stejně jako import z Kompas 5 prohlížeče.


       Proces importu se liší pokud vytváříme novou tabulku, nebo jen aktualizujeme tabulku existující.

       1. Nová tabulka převezme strukturu a jméno tabulky původní


       Tlačítko Další > nabídne formulář pro pojmenování nové tabulky2. Existující tabulka nabídne svou strukturu k párování sloupců automaticky, podle jména nebo pořadí.

       

a) INSERT umožňuje před importem vymazat obsah nebo jej přidat ke stávajícím záznamům.        b) UPDATE poskytuje možnost zaměnit údaje věty.Volba "Import do existující tabulky(INSERT/UPDATE)"


Pole lze vyplnit automaticky pokud mají shodu formátů nebo ručně, přetažením z pravého bloku k levému.
Výsledek importu vytvoří novou tabulku nebo aktualizuje existující podle nastavení Insert / Update.


ad 2. a) Import z tabulky / dotazu...

       

       Z aktivní negrafické tabulky:

       

               

Příkaz vyvolá formulář Import (stejný jako ve výše uvedených bodech).


Pokud je nastaveno "Import do nové tabulky....... " typ "grafická tabulka" a použije se tlačítko Další > vyvolá se pokračování formuláře Import, kde se kromě nastavení jména nové tabulky nabídne možnost úpravyTlačítko Import


       

       Výsledek:                                                                


ad 2. b) Import z dotazu...

       Import z dotazu probíhá stejným způsobem, jako import z tabulky.

       

ad 2. c) Import z verze Kompas3...


       Otevře formulář "Import z verze Kompasu 3"

       


Do řádku Databáze se volí importní databáze Kompasu 5.

Formulář umožňuje vybrat tabulky k importu. Tlačítko Statistika naplní sloupec "Počet záznamů".

Nastavení "Import dat aplikace: ISKN" označí tabulky, které jsou součástí aplikace.

Nastavení "Import včetně příloh" zajistí import příloh i jejich vazeb na data příslušných tabulek.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator